AEO - korzyści dla Klientów

2012-03-18


Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13) wprowadzona została do porządku prawnego Unii Europejskiej instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Upoważniony przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Status upoważnionego przedsiębiorcy jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, potwierdziło fakt, że DHL Global Forwarding jest firmą pełnego zaufania, gwarantującą wyskoki standard usług i całkowite bezpieczeństwo dla klientów.


Status AEO zapewnia naszym klientom m.in:

  • mniejszą liczbę fizycznych kontroli celnych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłek wytypowanych do kontroli,
  • możliwość przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
  • wcześniejsze powiadamianie o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • ułatwienia w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń wydawanych przez organy celne,
  • inne ułatwienia wynikające ze zmian w ustawodawstwie unijnym.

W przyszłości świadectwo honorowane będzie przez inne niż organy celne instytucje państwowe i wynikające z tego faktu ułatwienia, Dodatkowymi korzyściami z posiadania statusu są m.in. możliwość lepszego planowania operacji handlowych, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i współpracy w ramach całego łańcucha dostaw.

W przyszłości przedsiębiorcy posiadający status AEO mogą oczekiwać uprzywilejowanego traktowania przez służby celne również w krajach poza UE. Obecnie trwają prace nad wzajemnym uznawaniem systemów bezpieczeństwa podobnych do AEO, dlatego też w przyszłości DHL Global Forwarding jako posiadacz statusu, stanie się firmą spedycyjną najwyższego zaufania nie tylko dla klientów UE, ale również spoza niej.

Zapraszamy do współpracy!