DHL Global Forwarding pozytywnie zakończył recertyfikację AEO

2017-05-31

DHL Global Forwarding - globalny lider frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group – jako pierwsza firma w Polsce pozytywnie ukończyła proces odnowienia Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Zgodnie z art. 250 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. pozwolenia udzielone na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 lub rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r. i nie są objęte ograniczonym okresem ważności i podlegają ponownej ocenie. Na podstawie art. 345 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. weryfikacja ta ma zostać przeprowadzona do 1 maja 2019 r. Trwający ponad 3 miesiące audyt DHL Global Forwarding przeprowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (dawniej Służbę Celną) został zakończony pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Ponowna weryfikacja Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO oznacza dla DHL Global Forwarding możliwość korzystania z uproszczeń określonych przepisami prawa celnego, a także z ułatwień w zakresie kontroli celnej. Przyznane uprawnienia mają również znaczący wpływ na czas serwisu celnego oferowanego przez DHL Global Forwarding.

Do największych korzyści związanych z otrzymaniem pozwolenia AEO zalicza się m.in. mniejszą liczbę kontroli dokumentów oraz fizycznych kontroli towaru, czy priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku zgłoszenia do kontroli. DHL Global Forwarding może również korzystać z ułatwień podczas przeładunków towarów oraz konsolidacji zarówno w procedurach importowych, jak i eksportowych. Znaczącym udogodnieniem jest także zgoda przyznana DHL Global Forwarding na nienakładanie zamknięć celnych na przesyłkach w procedurze tranzytu i eksportu, co oznacza optymalizację czasu transportu. DHL Global Forwarding ma również możliwość obsługi przesyłek poza normatywnym czasem pracy Urzędów Celno-Skarbowych we wszystkich lokalizacjach firmy.

„DHL Global Forwarding jako pierwszy podmiot w Polsce uzyskał certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, w związku czym również jako pierwszy został poddany audytowi weryfikującemu warunki określone przepisami Unijnego Kodeksu Celnego. Do procesu recertyfikacji przygotowywaliśmy się blisko 6 miesięcy. Zgodnie z zaleceniami został dokonany przegląd wewnętrznych procedur oraz sprawdzone zostały wszystkie kryteria obligatoryjne dla upoważnionych przedsiębiorców. Szczegółowej kontroli podlegał obszar podatków, bezpieczeństwa, zgodności działania z przepisami prawa, systemy informatyczne oraz wypłacalność firmy. Ważnym aspektem było również potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych – m.in. wykazanie systematycznego podnoszenia wiedzy pracowników w zakresie przepisów prawa celnego. Warto podkreślić, iż nasza Spółka zatrudnia wyłączenie wykwalifikowany personel, z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadających wpis na listę Agentów Celnych, co w innych firmach nie jest już wymogiem.” Podsumowuje Monika Olesińska, Kierownik ds. Obsługi Celnej, DHL Global Forwarding.

Poza aspektem kwalifikacji zawodowych DHL Global Forwarding wyznaczył osobę odpowiedzialną za kwestie bezpieczeństwa i ochrony w firmie. Osoba ta nadzoruje bezpieczeństwo fizyczne przesyłek w łańcuchu dostaw, informatyczne, przepływu i administracji danych. W trakcie audytu zostały również zweryfikowane wszystkie współpracujące z DHL Global Forwarding firmy, którym powierzana jest obsługa terminalowa towarów.

Warto pamiętać, iż klient czy potencjalny odbiorca powinien każdorazowo sprawdzać ze swoim kontrahentem, czy posiada aktualne certyfikaty i wymagania, w tym także Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Dzięki temu będzie miał pewność, że powierzany towar zostanie obsłużony zgodnie z najwyższymi standardami i rygorystycznymi wymogami.

wróć do spisu